JOB

รับสมัครงาน

   1. ตำแหน่ง Technical Sales
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ /อุตสาหกรรมศาสตร์ /

วิทยาศาสตร์
หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 - 30 ปี

1
อัตรา
   2. ตำแหน่ง Service Technician
คุณสมบัติ
ปวส.
สาขาไฟฟ้า
เพศ ชาย
อายุ 20 - 25 ปี
3
อัตรา
   3. ตำแหน่ง บัญชี
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี
สาขาการเงิน, การบัญชี
เพศ หญิง
อายุ 21 - 30 ปี
2
อัตรา
   4. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายช่าง (ช่างไฟฟ้า,ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ)
คุณสมบัติ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เพศ ชาย
อายุ 20 - 30 ปี
15
อัตรา
   5. ตำแหน่ง Design Engineer
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย
อายุ 20 - 30 ปี

2
อัตรา

   6. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี สาขาบัญชี เคยเป็น ผจก.บัญชีในบริษัท ฯ ชั้นนำ
หรือถ้าผ่านงาน Bank หรือ Finance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศ ชาย-หญิง
อายุ ไม่เกิน 35 ปี

1
อัตรา

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล 02-9745630 ต่อ 204
หลักฐานการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา